!مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد / نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد
!مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد / نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد
آموزشگاه موسیقی فیروزی / بهمن 92
Canon EOS 6D  32 mm  1/40 sec  f/4 Taken: 2014-02-01 19:50:23
Category: [انتزاعی ...]  
More More
!آقای ایست‌گاه!زشت و زیبا ... از تخیل تا واقعیت!نیسان آبی قهر کرد!زباله‌ها را ساختند ... به پیش!زمستونم مهمونه ... مثل «بهار» نمی‌مونه!مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد / نقش هر نغمه که زد راه به جایی داردخوش رکابِ سال هزار و سیصد و بوق!بارباپاپا عوض می‌شه!گوله برف تقدیم با عشق!رستوران خواص! ... آن بالا تهران هم به دور جیب‌شان می‌گردد !اثر هنرمندان وَندال