!تو به فکر موندنی، تو به فکر «ساخت و ساز» .... من تو فکر آسمون، حریص پرواز
!تو به فکر موندنی، تو به فکر «ساخت و ساز» .... من تو فکر آسمون، حریص پرواز
ناصرخسرو / اسفند 92
Canon EOS 6D  32 mm  1/2500 sec  f/4.5 Taken: 2014-03-14 10:23:40
Category: [انتزاعی ...]  
More More
! تیترخوانیهم نسلجشنواره رنگ‌ها!یارم نه! ... خودم!خراش آسمان با آسمان خراش!تو به فکر موندنی، تو به فکر «ساخت و ساز» .... من تو فکر آسمون، حریص پرواز!کوچه حمام نواب ... 45 سال پس از تیغ قیصر!چای آلبالومردم ... عید... بازارشتاب!روزی روزگاری؛ گلخانه‌ها