!پنجه‌های پل
!پنجه‌های پل
پلی در پارک آب و آتش / فروردین 93
Canon EOS 6D  24 mm  1/125 sec  f/5.6 Taken: 2014-04-13 19:53:08
Category: [انتزاعی ...]  
More More
!در خدمت سواره‌هاClose up!به رنگ بابابزرگ !ویترین!«...به یاد؛ «آن مرد آمد !پنجه‌های پل!قصه‌هایشان کتاب می‌شود، خودشان خاطره!پاتن!پا به پا!فروشی با قفس!شبح