!قصه‌هایشان کتاب می‌شود، خودشان خاطره
!قصه‌هایشان کتاب می‌شود، خودشان خاطره
نمایشگاه کتاب / اردیبهشت 93
Canon EOS 6D  50 mm  1/1600 sec  f/5.6 Taken: 2014-05-09 10:41:52
Category: [انتزاعی ...]  
More More
Close up!به رنگ بابابزرگ !ویترین!«...به یاد؛ «آن مرد آمد !پنجه‌های پل!قصه‌هایشان کتاب می‌شود، خودشان خاطره!پاتن!پا به پا!فروشی با قفس!شبح!تهران شسته شده