!پاتن
!پاتن
پارک مفتح / اردیبهشت 93
Canon EOS 6D  50 mm  1/60 sec  f/13 Taken: 2014-05-09 12:45:10
Category: [انتزاعی ...]  
More More
!به رنگ بابابزرگ !ویترین!«...به یاد؛ «آن مرد آمد !پنجه‌های پل!قصه‌هایشان کتاب می‌شود، خودشان خاطره!پاتن!پا به پا!فروشی با قفس!شبح!تهران شسته شده! خوابگاه مشترک