! خوابگاه مشترک
! خوابگاه مشترک
میدان تجریش / بهار 93
Canon EOS 6D  60 mm  1/50 sec  f/18 Taken: 2014-06-05 10:37:42
Category: [در شهر]  
More More
!پاتن!پا به پا!فروشی با قفس!شبح!تهران شسته شده! خوابگاه مشترک!خرمایی !کارگران هماهنگ‌اند، مسئولان چطور؟!کفش چیدن!شقایق‌های عاشقاز زمین خاکی دیروز تا قفس مصنوعی امروز