!خرمایی
!خرمایی
بازار تجریش / فروردین 93
Canon EOS 6D  105 mm  1/1600 sec  f/4.5 Taken: 2014-06-05 10:50:23
Category: [در شهر]  
More More
!پا به پا!فروشی با قفس!شبح!تهران شسته شده! خوابگاه مشترک!خرمایی !کارگران هماهنگ‌اند، مسئولان چطور؟!کفش چیدن!شقایق‌های عاشقاز زمین خاکی دیروز تا قفس مصنوعی امروزپسر، پدر، پسر