!پنجره‌‌ی خانه‌ی مجردی امیر
!پنجره‌‌ی خانه‌ی مجردی امیر
!منزل امیر
Canon EOS 6D  28 mm  1/30 sec  f/11 Taken: 2014-08-12 14:04:12
Category: [انتزاعی ...]  
More More
!هوس!کساد!دلتنگ دره پنجشیر!مو فروشی!به سوی خواهر خورشید!پنجره‌‌ی خانه‌ی مجردی امیر!قفس! ... از سیاه سازه‌های بشر!محیط ضد زیست!سکه‌های خورشید خانم!می‌گذرد!یک دروازه، یک کادر