!قفس! ... از سیاه سازه‌های بشر
!قفس! ... از سیاه سازه‌های بشر
تالش / مرداد 93
Canon EOS 6D  105 mm  1/320 sec  f/4 Taken: 2014-08-16 17:43:53
Category: [انتزاعی ...]  
More More
!کساد!دلتنگ دره پنجشیر!مو فروشی!به سوی خواهر خورشید!پنجره‌‌ی خانه‌ی مجردی امیر!قفس! ... از سیاه سازه‌های بشر!محیط ضد زیست!سکه‌های خورشید خانم!می‌گذرد!یک دروازه، یک کادر!بفرمائید ناهار