!«علی»
!«علی»
خیابان نظام آباد
Canon EOS 6D  105 mm  1/60 sec  f/14 Taken: 2014-10-16 17:13:46
Category: [انتزاعی ...]  
More More
!بفرمائید ناهار!یکی می‌آید ...یکی می‌رود ... یکی می‌ماند ... دنیای ما، محله‌ی برو بیاستنباتِ دل درد می‌ساخت و نباتِ دردُ دل می‌جست!نار خندان، باغ را خندان کنددر قلمرو خورشید!«علی»گوسفند زنده فروشپس از عزاداریبا چادر مادریا ابوالفضلتاری و چنگی