عبور
عبور
نمایشگاه مطبوعات / سال 93
Canon EOS 6D  24 mm  1/8 sec  f/4 Taken: 2014-11-14 11:45:29
Category: [انتزاعی ...]  
More More
آمد بهار خرم و آمد رسول يار / مستيم و عاشقيم و خماريم و بي قرارانعکاس خیلی دور، خیلی نزدیکمی‌گذرررررند ... می‌گذریمjumpعبورچتر صورتیقدمگاهمعرکهدر انتظار مادرbasketball