دستان مادربزرگ
دستان مادربزرگ
تابستان 1394
Canon EOS 6D  82 mm  1/80 sec  f/4 Taken: 2015-08-13 17:09:05
Category: [انتزاعی ...]  
More More
بی‌بی شاندرمننگاهی آن سوی حصاریک تنه، یک ساقه، یک قابپایان کار در مانژتور و تاردستان مادربزرگاسبش سفیدبنفشهتماشاگران مسابقات سنگ‌نوردیمسیر سختنیمکت پائیزی