دوتا چشم سیاه
دوتا چشم سیاه
خیابان پانزده خرداد / عاشورای 94
Canon EOS 6D  155 mm  1/160 sec  f/2.8 Taken: 2015-10-23 14:05:51
Category: [انتزاعی ...]  
More More
دعای مادرانهامواتمادری روی ویلچردوتا موی رهاروز دهمدوتا چشم سیاهعزاداران نونهالآنسوی خیاباننیمرخدعای پدرانهاسپند