اسپند
اسپند
خیابان پانزده خرداد / محرم 94
Canon EOS 6D  200 mm  1/2500 sec  f/2.8 Taken: 2015-10-23 12:52:35
Category: [انتزاعی ...]  
More More
دوتا چشم سیاهعزاداران نونهالآنسوی خیاباننیمرخدعای پدرانهاسپندپیشی‌ ژست پُکپائیز سبز هم داردشاخه‌ها و گنجشگ‌ها...پدر