سگ گله
سگ گله
جنوب تهران / فروردین 95
Canon EOS 6D  200 mm  1/1600 sec  f/2.8 Taken: 2016-03-29 12:04:07
Category: [طبیعت]  
More More
rainآن مرد ... آن زن ... آن درختحباب کودکانهسپید پوشیده بوددالان تاریکیسگ گلهwindowsچهل گيسخوف و رجاءپرتابی به عکس یادگاریهیچ‌کس