چهل گيس
چهل گيس
جنوب تهران / فروردین 95
Canon EOS 6D  105 mm  1/2000 sec  f/5.6 Taken: 2016-03-29 12:18:51
Category: [طبیعت]  
More More
حباب کودکانهسپید پوشیده بوددالان تاریکیسگ گلهwindowsچهل گيسخوف و رجاءپرتابی به عکس یادگاریهیچ‌کسدعای مادرانهسر در یک کلبه کاه‌گلی