خوف و رجاء
خوف و رجاء
مرتعی در جنوب تهران / فروردین 95
Canon EOS 6D  200 mm  1/1000 sec  f/2.8 Taken: 2016-03-29 12:29:42
Category: [طبیعت]  
More More
سپید پوشیده بوددالان تاریکیسگ گلهwindowsچهل گيسخوف و رجاءپرتابی به عکس یادگاریهیچ‌کسدعای مادرانهسر در یک کلبه کاه‌گلیغازی میان نور و سایه