دعای مادرانه
دعای مادرانه
بلوار کشاورز / سال 94
Canon EOS 6D  95 mm  1/80 sec  f/2.8 Taken: 2015-10-19 18:34:11
Category: [پرتره]  
More More
windowsچهل گيسخوف و رجاءپرتابی به عکس یادگاریهیچ‌کسدعای مادرانهسر در یک کلبه کاه‌گلیغازی میان نور و سایهزیر سایه تابستانکلاغ ها هم پفک دوست دارندخوشبختی