سر در یک کلبه کاه‌گلی
سر در یک کلبه کاه‌گلی
تهران / 1394
Canon EOS 6D  96 mm  1/25 sec  f/18 Taken: 2015-10-19 18:46:37
Category: [در شهر]  
More More
چهل گيسخوف و رجاءپرتابی به عکس یادگاریهیچ‌کسدعای مادرانهسر در یک کلبه کاه‌گلیغازی میان نور و سایهزیر سایه تابستانکلاغ ها هم پفک دوست دارندخوشبختیآقا و خانم برنارد