غازی میان نور و سایه
غازی میان نور و سایه
تهران- پارک ساعی / تابستان 95
Canon EOS 6D  182 mm  1/640 sec  f/32 Taken: 2016-06-27 11:20:41
Category: [طبیعت]  
More More
خوف و رجاءپرتابی به عکس یادگاریهیچ‌کسدعای مادرانهسر در یک کلبه کاه‌گلیغازی میان نور و سایهزیر سایه تابستانکلاغ ها هم پفک دوست دارندخوشبختیآقا و خانم برناردقرینه خواب‌ها