آقا و خانم برنارد
آقا و خانم برنارد
پارک ساعی / تابستان 95
Canon EOS 6D  200 mm  1/125 sec  f/5.6 Taken: 2016-06-27 11:11:37
Category: [طبیعت]  
More More
سر در یک کلبه کاه‌گلیغازی میان نور و سایهزیر سایه تابستانکلاغ ها هم پفک دوست دارندخوشبختیآقا و خانم برناردقرینه خواب‌هاطرحی برای مسابقات سنگ‍‌نوردی قهرمانی آسیا در تهرانسنگنورد به شیرینی همان شیرینی!