دوقلوها
دوقلوها
پارک ساعی / بهار 95
Canon EOS 6D  200 mm  1/250 sec  f/7.1 Taken: 2016-04-01 13:35:36
Category: [در شهر]  
More More
قرینه خواب‌هاطرحی برای مسابقات سنگ‍‌نوردی قهرمانی آسیا در تهرانسنگنورد به شیرینی همان شیرینی!دوقلوهاصدای پای بهاردر انتظار پروازاز گوشه بامی که پریدیم پریدیمعینک‌فروش فال‌ می‌گرفتند