از گوشه بامی که پریدیم پریدیم
از گوشه بامی که پریدیم پریدیم
میدان تجریش
Canon EOS 6D  73 mm  1/320 sec  f/7.1 Taken: 2013-12-05 13:18:15
Categories: [در شهر]  [طبیعت]  
More More
به شیرینی همان شیرینی!دوقلوهاصدای پای بهاردر انتظار پروازاز گوشه بامی که پریدیم پریدیمعینک‌فروش فال‌ می‌گرفتندشور و نشاط کودکیpelicanگل مالان