گل مالان
گل مالان
Canon EOS 6D  200 mm  1/200 sec  f/2.8 Taken: 2018-09-20 12:15:42
Categories: [پرتره]  [در شهر]  
More More
از گوشه بامی که پریدیم پریدیمعینک‌فروش فال‌ می‌گرفتندشور و نشاط کودکیpelicanگل مالانboy & Birdپائیزکfreedomسلفی