!کمربندهای بی کمر
!کمربندهای بی کمر
میدان هفت تیر / آبان 92
Canon EOS 6D  50 mm  1/80 sec  f/4 Taken: 2013-11-07 08:21:30
Category: [انتزاعی ...]  
More More
!برزخ!اروسی!دورافتاده!پس از باران!ترش وحشتناک!کمربندهای بی کمر!ضیافت هندسه و هنرReaction !گیسومقلیون شاپ! در مه