سکه‌های باران
سکه‌های باران
تهران/آذر92
Canon EOS 6D  102 mm  1/125 sec  f/10 Taken: 2013-12-05 12:25:26
Category: [انتزاعی ...]  
More More
!گل‌پر باقالیزیر چتر چمن‌زار!بی‌گل!صورتک‌ها پرسه بارانیسکه‌های باراندر امتداد آبی آبیدر محاصره نگاه‌هادر پیاده‌روی عشقشاخه‌های سردبا همه «همراه»؛ دمی هست و نیست