روزگار هفت رنگ است ... رنگ عوض می‌کند
روزگار هفت رنگ است ... رنگ عوض می‌کند
دستان نقاش / مهر92
Canon EOS 6D  60 mm  1/50 sec  f/4 Taken: 2013-09-25 11:52:12
Category: [انتزاعی ...]  
More More
5+1 به صرف تنهایی !عبور و مرور!دیزی پارتی! بی تو از کوچه‌ی پاییز گذر کردم و رفتمروزگار هفت رنگ است ... رنگ عوض می‌کند!قرینه‌هاقفس آپارتمان!همسفر!دود داد کام!ساز سکوت