!سماور جوش بی‌جهت نمی‌زند
!سماور جوش بی‌جهت نمی‌زند
تهران - سفره خانه «دف» / دی ماه 92
Canon EOS 6D  24 mm  1/30 sec  f/4 Taken: 2014-01-08 19:37:41
Category: [انتزاعی ...]  
More More
!بَزک شهر خسته!? خوشا پرنده بودن ... اما کجا !ما و مجنون همسفر بودیم در دشت جنون ... او به مطلب‌ها رسید و ما هنوز آواره‌ایم!حرف تو حرف!سی‌نما!سماور جوش بی‌جهت نمی‌زند!زن روز!هم‌دست!عبور!د بکششیش و بش