!زن روز
!زن روز
خیابان آفریقا / دی 92
Canon EOS 6D  65 mm  1/60 sec  f/7.1 Taken: 2014-01-09 13:30:31
Category: [در شهر]  
More More
!? خوشا پرنده بودن ... اما کجا !ما و مجنون همسفر بودیم در دشت جنون ... او به مطلب‌ها رسید و ما هنوز آواره‌ایم!حرف تو حرف!سی‌نما!سماور جوش بی‌جهت نمی‌زند!زن روز!هم‌دست!عبور!د بکششیش و بش!تقابل سرخابی با حواشی زرد