شیش و بش
شیش و بش
پارک فدک / دی 92
Canon EOS 6D  24 mm  1/3200 sec  f/4 Taken: 2014-01-16 12:38:43
Categories: [انتزاعی ...]  [در شهر]  
More More
!سماور جوش بی‌جهت نمی‌زند!زن روز!هم‌دست!عبور!د بکششیش و بش!تقابل سرخابی با حواشی زرد!زندگی گاهی مثل شطرنجه جوون! ... حواست باشه ... دست به مهره بازیه!با «گربه‌ها» می رقصد!نور تویی ... منظور تویینی‌نی سایز